Základní charakteristika

Komplexní řešení správy a řízení dokumentů: modulární, otevřený systém, který lze budovat postupně. Základním modulem je Spisová služba, jako příklad dalších modulů lze uvést Elektronickou podatelnu/výpravnu, Elektronickou úřední desku, Avízo, Jednání a usnesení, Smlouvy nebo Úkoly. Spisová služba má vlastní úložiště elektronických dokumentů, je možné její napojení i na robustnější datová úložiště.

Jednání a usnesení

Modul  Jednání  a  usnesení  slouží  ke  snadné  přípravě,  evidenci podkladů, zaznamenání průběhu a evidenci výsledků libovolného jednání, jako např. zasedání zastupitelstva, rady, komise, představenstva, dozorčí rady, apod. Součástí je i workflow pro tvorbu, schvalování, správu, vyhledání, atd. a vazba na modul Úkoly. 

 

V modulu Jednání a usnesení se jednotlivým uživatelům přidělují tyto role:

  • Organizátor – zakládá jednání, ve spolupráci s předkladateli připravuje podklady, zaznamenává průběh jednání včetně výsledků hlasování o jednotlivých usneseních, generuje výstupy, zakládá úkoly vzešlé z jednání
  • Předkladatel – připravuje body jednání, které předkládá na jednání a předává je organizátorovi (přípravu může delegovat na jednoho i více zpracovatelů), plní úkoly vzešlé z jednání
  • Zpracovatel – připravuje body jednání, jejichž zpracování na něj delegoval předkladatel

 

Podklady i výstupy z jednání jsou vedeny v elektronické podobě (papírová forma je jen doplňkem), stejně jako ve spisové službě je u každého objektu vedena podrobná historie umožňující přesné určení odpovědnosti jednotlivých uživatelů. Elektronické materiály je samozřejmě možné konvertovat do formátu PDF a připojit k nim el. podpis(y).

 

Součástí modulu je offline prohlížeč podkladů jednání (GUI aplikace), který je možné distribuovat mezi účastníky jednání a který jim jednoduchým způsobem zprostředkuje elektronický pohled na jednání, kterého se účastní, aniž by museli mít online přístup do modulu.

Pro účastníky jednání s přístupem k internetu je k dispozici online webová prohlížečka podkladů jednání.

  Vyzkoušejte
Demo aplikace
Spisová služba

Kontaktní informace

Ing. Alena Drábková - obchodní ředitelka
tel.: +420 466 024 130
e-mail: alena.drabkova@geovap.cz


Přejít do kontaktů